KEN GAINES

biography—radio/television appearances


WVBR, Bound For Glory, Ithaca, New York
KUT, Austin TX
KTRU, Chicken Skin Music, Houston, Texas
KNON, Dallas, Texas
WTUL, New Orleans, Louisiana
KRCC, Colorado Springs, Colorado
Mississippi Public Radio


KFAN,San Antonio, Texas
KPFT, Houston, Texas
KKFI, Kansas City, MO
KOPN, Columbia, MO
WSIU, Carbondale, IL
WEFT, Champaign, IL
WLOX TV, Biloxi, MS
Mississippi Outdoor
Public Access Television Performances in Austin, Houston, & San Antonio